Regulamin

Regulamin Platformy edukacyjnej psychologianawynos.pl

Administratorem danych osobowych psychologianawynos.pl, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: Architektura Sukcesu Patryk Wójcik, Międzylesie, ul. Lipowa, nr 1, 14-100 Ostróda, NIP: 7412050749, REGON:362985857. CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=09a0ebc3-fdfd-4ef4-87cf-8139710db22e)

Podawanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Dane przetwarzamy wyłącznie w zakresie, na jaki została wyrażona zgoda.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, że w dowolnej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.

W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności pod adresem https://www.psychologianawynos.pl/privacy

Zanim dokonasz zakupu za pośrednictwem Platformy edukacyjnej psychologianawynos.pl zapoznaj się z regulaminem.

DEFINICJE

Administrator: Architektura Sukcesu Patryk Wójcik, Międzylesie, ul. Lipowa, nr 1, 14-100 Ostróda, NIP: 7412050749, REGON:362985857. CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=09a0ebc3-fdfd-4ef4-87cf-8139710db22e)

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Umowa – umowa dostępu do Platformy edukacyjnej zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

Platforma edukacyjna – strona internetowa z Materiałami edukacyjnymi dostępna pod adresem psychologianawynos.pl wspierane przez narzędzie internetowe Skyier, czyli system dostępny poprzez Internet, działający pod adresem https://skyier.com/pl

Usługa – jest świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika. Usługa jest płatna i polega na udostępnieniu za pomocą Platformy edukacyjnej odpowiednio przygotowanych Materiałów edukacyjnych.

Materiały edukacyjne – wszystkie materiały edukacyjne w formie cyfrowej udostępniane na Platformie edukacyjnej, do których Użytkownik ma dostęp po dokonaniu Płatności.

Płatność – wpłata na konto Administratora za pośrednictwem płatności internetowych Tpay.com.

Dowód zapłaty – faktura wystawiona dla Użytkownika po dokonaniu Płatności na rzecz Administratora, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

WARUNKI OGÓLNE

Wszystkie ceny podawane na Platformie edukacyjnej psychologianawynos.pl są wyrażone w polskiej walucie (polski złoty). Wszystkie ceny podawane na Platformie edukacyjnej są cenami brutto i zawierają podatek VAT (23%).

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

Wszystkie materiały znajdujące się na Platformie edukacyjnej są chronione prawem autorskim. Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Administrator nie zezwala na jakiejkolwiek rozpowszechnianie tak skopiowanych materiałów na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim.

Płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, kod pocztowy: 61-808, KRS: 000041235, operatora serwisu płatności Tpay.com.

ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

W celu dostępu do usługi Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia znajdujący się na stronie Platformy edukacyjnej po adresem psychologianawynos.pl. Pierwsze zamówienie na Platformie edukacyjnej psychologianawynos.pl wymaga od użytkownika dokonanie rejestracji.

Użytkownik powinien podać wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury.

Zawarcie umowy z Użytkownikiem następuje z chwilą zaksięgowania płatności przez Administratora, o czym informuje on Użytkownika.

Administrator wystawia Użytkownikowi dowód zakupu (faktura) i przesyła w wersji elektronicznej na adres e-mail Użytkownika (podany w zamówieniu).

Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy, co oznacza, że po uiszczeniu jednorazowej opłaty Użytkownik uzyskuje ograniczony w czasie dostęp do zakupionych Materiałów edukacyjnych.

Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyn. W przypadku, gdy stroną rozwiązującą umowę będzie Administrator, Użytkownik otrzyma możliwość zapisania na dysku twardym swojego komputera zakupionych Materiałów edukacyjnych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 21 dni od udostępnienia Materiałów edukacyjnych.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego (wzór można znaleźć pod adresem https://uokik.gov.pl/download.php?id=1224) lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Administrator niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Użytkownik nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

Użytkownikowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Administrator niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Użytkownika) zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Administrator dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

RĘKOJMIA

Administrator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika na zasadach określonych w prawie, w szczególności w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia) zarówno Materiałów edukacyjnych jak i wszelkich innych usług świadczonych w ramach Platformy edukacyjnej.

Administrator w terminie czternastu dni ustosunkuje się do każdego oświadczenia Użytkownika przesłanego na adres reklamacyjny w szczególności zaś do: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; oświadczenia o odstąpieniu od umowy; żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Użytkownika.

Administrator o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Użytkownika wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych psychologianawynos.pl, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: Architektura Sukcesu Patryk Wójcik, Międzylesie, ul. Lipowa, nr 1, 14-100 Ostróda, NIP: 7412050749, REGON:362985857.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Platformę edukacyjną psychologianawynos.pl zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.psychologianawynos.pl/privacy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Administrator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

O zmianach regulaminu i ich zakresie Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika zawsze pod adresem: https://www.psychologianawynos.pl/terms

W trakcie realizacji zamówienia Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Użytkownik wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Użytkownik może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Data aktualizacji: 29.04.2020 r. (wersja 1.0).